Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handige vrijheid van leeren en prediken, die thans onder ons heersent ? Wij geven daarom deze zaak, met de meeste bescheidenheid, maar ook met al den aandrang der innigste belangstelling in het waarachtig welzijn der Nederlandsche Hervormde Kerk, aan Uwe gezelteen ernstige overweging over. Dat de hoogste Kerkvergadering dezer landen zich toch eindelijk eens aan de groote hoofdzaak, namelijk de handhaving van de leer onzer Hervormde Kerk, als de eenige voorwaarde van haar voortdurend bestaan, met Christelijke riaauwgezetheid en vaderlijke bezorgdheid late gelegen liggen!

11 Moge de Synode dezes jaars meer dan in vorige jaren toonen, haren duren pligt te beseffen, en het regt der Kerk, op hare eigene belijdenis en de getrouwe prediking en naleving daarvan, te willen handhaven ! Mogen onregt en willekeur, door Klassiekale en Provinciale Besturen der Kerke in den jongsten tijd aangedaan, scherpelijk door U bestraft en, zoo veel in U is, beteugeld en hersteld worden! Daartoe wenschen en bidden wij, dat Gij , Hoogeerwaardige Heeren! thans als in de tegenwoordigheid van Christus, voor wiens regterstoel wij allen eens zullen geopenbaard worden, te zamen vergaderen moogt, terwijl wij hartelijk den Geest der wijsheid en der liefde, maar ook der waarheid en der kracht, over U blijven afsmeeken.

»Het Klassikaal Bestuur van Harderwijk," Harderwijk Volgen de naamtcekening

den 10 Junij 1854. van al de Leden.

En nu, zoo immer, dan toch toen, verdienden Middelburgs predikanten de liefde en achting hunner gemeenteleden. Mogt het genomen besluit van het Klassikaal Bestuur van Middelburg tot blijdschap verstrekken van dezulken, die de belijdenis hunner Kerk vasthouden, en daarin het op Gods Woord gegronde ééne noodige vinden, om wel getroost te leven en eenmaal zalig te sterven, de smart was dan ook voor dezen algemeen, door het antwoord dat adressanten van het Hooge Kerkbestuur ontvingen.

Sluiten