Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

having der leer te waken, maar zulks aan de Synodale Commissie heeft overgelaten. — Wat beteekent dan toch die onmagtige Synode aan het hoofd der Hervormde Kerk?

2. dat, ongeacht de Synode tot voorschreven handhaving zich niet geroepen gevoelt, niettemin de Nationale Synode van 1618 en 1619 in het daglicht stelt als feilbare opstellers der symbolische Schriften, die vatbaar voor vergissing, minder helder gedacht of zich niet gelukkig uitgedrukt hebben en de Nederlandsche Hervormde Kerk van hare leeraren niet vordert de overeenstemming met al de stukken en artikelen der leer.

3. dat het de wensch der Synode is: dat bij onvermijdelijk verschil van denkbeelden eene eenigheid des geloofs in Jezus Chbisttjs en der onderlinge liefde, gevonden wordt.— Hoe dit bestaanbaar is zal wel een onoplosbaar raadsel blijven, voor hen die met de drie verschillende akademische rigtingen bekend zijn.

4. dat de Synode door hare ernstige vermaning en waarschuwing een toon van heerschzucht aanneemt, die tot verkrachting van gewetensvrijheid der in waarheid Hervormde predikanten en gemeente-leden overslaat.

Zoo als gezegd is, ligt de ontwikkeling dier punten niet in de strekking dezer bladen, doch moet de opmerking gemaakt worden, dat de toon der bestraffing, althans bij sommige Middelburgsche predikanten, een' voor de Synode gewenschten uitslag heeft erlangd; zij zwegen — naar het schijnt, om nimmermeer te spreken, en der Synode eene onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, trots verkrachting van alle regten toe te brengen.

Althans slechts twee derzelve waagden het bij vernieu-

Sluiten