Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de aanbeveling der Toga met haar toebehooren, te weten met Bef en Barret, te kannen besluiten. Aan welk besluit zij door deze hare aanschrijving gevolg tracht te geven.

«Dat in het algemeen de vorm geene onverschillige zaak is, en dikwijls met het innerlijk wezen dér dingen in de naauwste betrekking staat, lijdt geen twijfel (1). Evenmin dat dit inzonderheid geldt van de openbare godsdienst. Niets mag daarbij strijden met het karakter van waardigheid, dat een harer eerste vereischten is: integendeel behoort alles daarbij mede te werken om de harten tot ernst en eerbied te stemmen (2). Niet ten onregte is daarom gezegd: «de plegtige handeling behoort ook verrigt te worden in plegtig gewaad.

«De thans nog gebruikelijke ambstkleeding onzer Evangeliedienaren laat reeds op zichzelf veel te wenschen over, wanneer zij aan dit vereischte wordt getoetst (3). Bovendien is het bekend , hoe deze kleeding reeds hier endaar, ten deele althans,in onbruik geraakt is of begint te raken (4). Voorts laat het zich berekenen, dat de ten vorigen jare uitgevaardigde Staatswet op de Kerkgenootschappen zulks niet weinig zal bespoedigen, aangezien bij deze wet het dragen vaii die kleedingslukken, waarin het ambtsgewaad der Predikanten gerekend wordt te bestaan (mantel en bef), buiten de Kerkgebouwen

(.1) Hoe naauwgezet in handelingen bij een uiterlijk gewaad, terwijl slechts èêne maand vroeger, door hetzelfde Kerkbestuur de verklaring werd afgelegd, dat van de leeraren niet wordt gevorderd» de overeenstemming met al de stukken en artikelen der Hervormde leer(Zie het Antw. van 28 Juljj 1854).

(2) Indien de stemming der harten tot ernst en eerbied door rene uiterlijke verlooning moet plaats hebben, dan zijn al de ceremoniediensten in de Roomscbe Kerk, geregtvaardigd.

(3) Waarin mag dit toch bestaan? Als de Leeraar maar toegerus is met eene zalving des Heiligen Geestes, is dit niet meer waard dan een plegtig gewaad?

(4) Dan schijnt het oude kleed het lot te deele.n der oude leer; een roepstem te meer voor de voorstanders der Gereformeerde Belijdenis.

Sluiten