Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is verboden. (1) Reeds heeft deze wet aanleiding gegeven, dat sommige Predikanten in de Vaderlandsche Kerk deze kleedingstukken zelfs bij de openbare godsdienst hebben afgelegd, en het laat zich voorzien, dat dit voorbeeld meer en meer navolging vinden zal. 'Zoo zal de ambtskleeding van den Predikant, aan generlei regel of gebruik meer gebonden, bloot van zijne eigene keuze, of liever van de rustelboze afwisseling van den heerschenden smaak afhangen, zal das de mode van lieverlede ook op den kansel gaan heerschen, waaronder het ernstig en plegtig karakter der openbare godsdienst ligtelyk zal lijden. De Synode wenscht dit te voorkomen, of liever — daar het reeds niet meer aan voorbeelden ontbreekt van het gebruik eener min voegzame kleeding op den predikstoel — (2) te stuiten , en heeft de overtuiging, dat niets beter daartoe zou kunnen leiden, dan wanneer de Toga als het ambtsgewaad der Predikanten werd aangenomen. Terwijl toch langs dezen weg de aangeduide rustelooze afwisseling van kleeding wordt voorgekomen, treedt tevens voor het min deftige en gepaste een inderdaad deftig en gepast gewaad in de plaats (3). De Synode acht het onnoodig de onderscheidene opzigten, waardoor de Toga zich aanbeveelt, te vermelden. Alleenlijk wil zij herinneren, dat ditzelfde gewaad reeds van overoude tijden bij meer dan ééne afdeeling der Protestantsche Kerk in gebruik is geweest en men zich daarbij derhalve aan eene bestaande en eerwaardige gewoonte aansluit. Wat meer is, met het aannemen

(1) Dit zal immers het geval met het zoogenaamde ambtsgewaad ook zijn, ten ware nog een ander werd uitgedacht bij de uitoefening van het Herders-ambt in de woningen der gemeente-leden. (Men lette ten deze op het hierna volgend adres van 107 manslidmaten van 21 September 1855).

(2) Men zie hieromtrent het aangevoerde van § a van het adres van 15 November 1855.

(3) Zoude het niet noodig kunnen geacht worden aan Predikanten een gewaad voor te schrijven, waarmede zij in de zamenleving verschijnen; dan waren zij beter te onderscheiden bij het bezoeken ▼an Sociëteiten, Schouwburgen en Concertzalen. (Men zje de slotbladen dezes).

Sluiten