Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beurt tegen zoodanige handelwijs hunne stem zouden kunnen verheffen.

e. «Eindelijk gevoelen zij te veel liefde voor de Middelburgsche gemeente, dan dat (ij die zouden'willen prijsgeven aan eene vernederende heoordecling der gansche Vaderlandscue Kerk, als ware zij zoo gehecht aan alle oude uitwendige vormen, dat de minste verandering ten deze, die schier nergens elders opentlijken tegenstand vond, door haar niet zou worden gedoogd, zonder de gemoederen te bezwaren, even als hechtte zij slechts op het uitwendige en als maakte zij den zegen der Evangelieprediking daarvan afhankelijk (1). Neen, dien blaam willen zij van de gemeente geweerd hebben; en dit nog te meer, omdat zij weten, hoe velen hier worden aangetroffen, die niet bloot op den vorm , maar vooral op het wezen der zaak zien die in stilte God dienen , Hem aanbidden in geest en waarheid; wier leus de taal van Paultjs is: «Het Koningrijk Gods «is niet spijs en drank, maar reglvaardigheid, en vrede en «blijdschap door den Heiligen Geest."

«Zietdaar Broeders de slotsom onzer overwegingen, en het besluit, waartoe wij gekomen en waarin Wij ook versterkt zijn door de vrijmoedige en broederlijke uitiug uwer gevoelens in onze laatste bijeenkomst,, waarvoor wij u bij deze nogmaals onzen dank betuigen.

«De Predikanten van de Nederduitsche Hervormde Gemeente

. te Middelburg.

«Middelburg, 25 September 1855,

(Was get.) J. BORSIUS, J. J. L. TEN KATE,

» A. SLOTEMAKER, Cz., B. J. H. TAATS, » A. M. SNOUCK HURGRONJE, J. F. L. ABRESCH.

(1) Eene zoodanige handeling schijnt dus bij de leden eene afkeuring te verdienen, en te regt, doch de Synode stelt bij het slot van haren aanbevelingsbrief de stichting der gemeente, de verhooging van den indruk, de invloed der openbare godsdienst, de bloei van het Rijk van Christus en de komst tan hel Godsrijk van de algemeene aanneming der Toga afhankelijk, is dit dan minder af te keuren?

Sluiten