Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. «Broederen Ouderlingen deze mededeeling vernomen hebbende betuigen hunne volkomene overeenstemming met de zienswijze

! van de Heeren Predikanten in dezen.

3. «Komt hierop ter tafel een staande de vergadering ingekomen adres in dato 27 Sept. II., onderteekend door A. en ruim 400 leden der Hervormde Gemeente, waarin zij, ten einde de vooronderstelling weg te nemen, als werden de bezwaren, door sommigen in de gemeente tegen het gebruik van het door de Synode aanbevolen ambtsgewaad den Kerkeraad bij een ingeleverd adres kenbaar gemaakt, door het meerderdeel der gemeente gedeeld, — hun verlangen en tegelijk hunne verwachting uitdrukken, dat Heeren Predikanten — vooral ook om der gevolgen wil — zich niet door die bezwaren van hun eenmaal na rijpe overweging genomen besluit zullen laten terugbrengen en alzoo gezegd ambtsgewaad , 't welk naar het oordeel der adressanten eene allezins passende kleeding te noemen is, voortdurend moge worden gebruikt. —•

4. «Komt mede ter tafel een schrijven van D. d. d. 28 Sept. 11., behelzende verzoek, dat ziju naam van bet adres van K. c. s, bezwaren behelzende tegen het gebruik van het door de Synode aanbevolen ambtsgewaad, moge worden geschrapt; aan welk verzoek zal voldaan worden met kennisgeving hiervan aan den verzoeker.

5. »De vergadering beslnit, dat extract van de Notulen met opzigt tot dit punt den verschillenden adressanten in dezen zal worden toegezonden, in antwoord op hunne ingeleverde adressen.—te weten aan II., aan K. c. s. en aan A. c. s.

«Voor eensluidend afschrift, •De Scriba van den Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente van Middelburg ," (get.) J. F. L. ABRESCH.

Sluiten