Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen, Mijne Heeren! En waarom niet? Omdat het ons, in de eerste plaats; uit het verstrekt antwoord duidelijk blijkt, dat Heeren Ouderlingen, zoowel het Collegie van Heeren Predikanten, als de gemeente, door verregaand pligtverzuim heeft misleid; en ten anderen, omdat het gedrag van sommigen hunner, in de laatste dagen, weinig is overeen te brengen met hunne roeping in 1 Timotheus Hl uitgedrukt, maar zich betoond hebben vervolgers der gemeente te zijn, op eene ToscaansChé wijze de gemeente te verdrukken, en met hardigheid over haar te heerschen.

• Niet alzoo zijn onze gevoelens jegens U Wel Eerwaarden.

«Neen! bij óns bestaat nog het vertrouwen, dat eene openhartige uiteenzetting onzer gevoelens, (althans niet door U allen) met een medelijdend schouderophalen en met smaad en miskenning Zal worden beantwoord.

«Dit vertrouwen spoort ons aan, onze zienswijze, zoowel ten aanzie* van het verstrekt antwoord. als met betrekking tot de behandelde zaak zelve, nader te ontwikkelen.

«Indien hier en daar, bij de behandeling Van het onder Werp, Uw gevoel mogt worden geschokt, wij verzoeken H, alsdan in Sanmerking te nemen, dat het geenszins onze bedoeling is iemand Uwer te beleedigen; neen, te midden van de beroeringen, bidden wij om genade te ontvangen tot behartiging van het Woord des Heeren in 1 Joh. IV : 20 tot ons gerigt: «Indien iemand zegt, ik heb God lief «en haat zijnen broeder die is een leugenaar."

«Onze bedoeling is, getrouw te blijven op het gekozen standpunt, en openhartig voor onze gevoelens uit te konten, om, zoo mogelijk, al waren bet slechts enkelen'Uwer door omte beschouwingen, onder den zegen en de genadige medewerking des Heiligen Geesfes, tot overtuiging te brengen van het billijke onzer handelingen, en den blaam van ons te weeren, welken, zoowel in liet antwoord, als door verwijtingen van buiten, den adressanten wordt ten laste gelegd.

«In N°. 42 der Heraut d. d. 20 October 1855, lezen wij onder het opschrift »Vrede" onder anderen:

Sluiten