Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•Het bedroeft ons, M. H.! dat een der adressanten zich beeft beklaagd; doch wij doen U bij deze de mededeeling: dat die persoon uit eigen beweging kennis is komen nemen van het stuk op Dingsdag den 18 Sept. 11.; en Donderdag en Vrijdag daaraanvolgende, persoonlijk voorstellen deed, tot het formeren eener deputatie uit de adressanten tot aanbieding van bet adres; hetgeen naar ons oordeel, een aandrang des harten en niet van buiten was; — doch hoe het zij, wij willen hieromtrent de oorzaken niet opsporen en evenmin den broeder veroordeelen. —

•Alleenlijk willen wij ten deze opmerken, dat het verdacht voorkomt, hoe Heeren Predikanten den vijf-en-twintigsten September mededeeling konden doen van het verzoek van dien persoon, hetwelk eerst (blijkens punt i van het Éxtract der Notulen) ónder dagteekeniug Van den acht-en-twintigstën September is gedaan.

• Uwe persoonlijke beschuldigingen maken gewag van verspreiding van overdrevene en onware geruchten omtrent de nieuwe BijbelVertaling!

• Het standpunt waarvan wij uitgaan gebiedt ons hierbij stil te staan.

• Het had ons aangenaam geweest de grens van overdrevenheid en onwaarheid daarbij te zien aangewezen.

•Hoe, M. H.! is het dan eene onwaarheid dat het plan van wege de Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, tot eene nieuwe vertaling van de Schriften zoo des Ouden als des Nieuwen Testaments alreeds een begin van uitvoering heeft gekregen? —

• Is het dan eene onwaarheid, eene overdrevettheid dat de bewerking dier Bijbelvertaling uitsluitend moet geschieden door daartoe van de Synode onzer Kerk benoemde mannen, die zich onder de liberale vaan scharen en de orthodoxie niet alleen niet zijn toegedaan , maar haar buitensluiten; — door mannen, die in Jezus van Nazareth niet kennen het Kind bij Jesaia IX genoemd, Wiens Naam is: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst ?

• Is het dan onwaarheid en overdrevenheid, hetgeen onze veel geliefde Broeder da Costa in zijne onlangs uitgegevenc Bedenkin-

Sluiten