Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Het is ons derhalve voorgekomen, dat bij gemis van gronden, tot wederlegging der bezwaren in het adres van 21 Sept. jl. uitgedrukt , U Eerwaarden, welligt, ondanks U zeiven, zijt genoopt geworden , tot geruchten, niet in dat adres ter nedergeschreven, de toevlugt te moeten nemen, zoo als wij de vrijheid zullen nemen nader onder § c aan te toonen.

«Eindelijk bevat Uw antwoord:

3 Miskenning der adressanten.

«UEerwaarden komen tot de opentlijke verklaring, dat, «bijaldien «zoodanige verzoeken door sommige der onderteekenaren en door nog tanderen in de gemeente, die in Uwe schatting hoog staan aangeschreven ter Uwer kennisse gebragt waren vóór de invoering der Toga, «deze dan ongetwijfeld in hoogst ernstige overweging zouden genomen «zijn, en dan welligt tot het besluit zouden geleid hebben, dat de «Nederduitsche Hervormde gemeente te Middelburg nog niet op die «hoogte stond om zonder eenigen aanstoot, door hare leeraars een «ambtsgewaad te zien aannemen, dat niet alleen bier en daar in Zeeland, «maar zelfs in de meeste steden en op onderscheidene dorpen in al de «Provinciën van ons Vaderland, zonder openbare tegenspraak van de «zijde der gemeente, door bare Leeraars werd aangenomen."

«Wij zeggen hierin ligt eene miskenning der adressanten.

«Wie zijn toch die sommigen; en wie zijn die nog anderen?

«Ja wij weten dat het adres van 21 Sept. jl. met geene namen prijkte van aanzienlijken naar de wereld. —

«Wij weten dat zij, door het meerendeel der Kerkeraadsleden beschouwd worden als de verachte schare die de wet niet weet. —

«Maar wij weten ook, dat 's Heeren gedachten geen menschen gedachten zijn.

«Wij weten ook, dat bij den Heer geen aanzien des persoons is, en dat hel verachtte der aarde door Hem is uitverkoren. — > Maar wie zijn die nog anderen ?

«Zijn dit degenen die wij in volle overtuiging des harten, en

Sluiten