Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o. Op eene, naar het ons voorkomt, verkeerde toetsing der Synodale aanbeveling.

«Gij hebt Wel Eerw. H.! volgens Uw schrijven, hel besluit tot het dragen der Toga genomen, niet in een vlugtig oogenblik en bij overhaasting, maar na langdurige, herhaalde, ernstige onderlinge zamensprekingen.

■ «Dit betwijfelen wij geenszins; — doch wel betwijfelen wij, of het een en ander geschied is met het oog op de omstandigheid, dat de Middelburgsche gemeente door de geheele Vaderlandsche Kerk als eene orthodoxe gemeente staat aangeschreven, aan wier hoofd gij M. H. voorgangers zijt; — en zietdaar de reden waarom, naar onze meening, op den inhoud van het adres van 21 Sept., geen positief antwoord is gevallen.

«Het zij ons vergund ons gevoelen dienaangaande uit een te zetten, en verzoeken U met allen aandrang, als de^zaak wel waardig, onze tegenwoordige beschouwingen, met het primitief adres te vergelijken, en voorzeker zullen sommigen Uwer ons standpunt eerbiedigen en daaraan hulde doen, want het geldt ook ten deze:

* Wij gelooven en daarom spreke» wij."

«Toen ten vorige jare, bij de toenemende beroering in de Vaderlandsche Kerk, het Klassikaal Bestuur van Harderwijk, op eene waardige wijze, deszelfs stem verhief in het welbekende adres aan de Synode der Nederduitsche Hervormde Kerk, strekte het tot blijdschap der regtzinnigen in ons midden, dat ten aanzien der Vaderlandsche Kerk, het Klassikaal Bestuur van Middelburg hare adlwesie aan dat adres verleende.

«Toen, M. H.lnaamt gij, tot onze blijdschap, een positief standpunt in, op het gebied van den Kcrkelijken strijd, en wij vertrouwden dat de aangording der wapenen geschiedde, tot volkomen bestrijding der tegenovergestelde rigtingen.

«Het onchristelijk en beerschzuchtige antwoord door het Hooge Kerkbestuur op dat adres gegeven , heeft aan de partij waaronder gij U schaardet, groot misnoegen, bij Uwe tegenstanders, groote blijdschap verwekt.

Sluiten