Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het smartte ons, dat door de aanneming van dit strafgewaad een blaam op U lieden werd geworpen, alsof door een of meer Uwer het voetspoor der losbandige handelingen werd gedrukt.

iWij herhalen dus, dat wij in het questiëuse kleed niets anders zien, als een onmisbaar gewaad voor trouwelooze , als een onnoodig gewaad voor de getrouwe voorgangers in de gemeenten.

• Wij zeggen onmisbaar voor trouweloozen , opdat van deze bewaarheid worde hetgeeu wij in Jesaia UI : 24 lezen: »En het •zal geschieden dat er omgording eens zaks, in plaats van eenen

• wijden rok zal zijn"—en onnoodig voor de getrouwen, omdat zij de woorden van Paulus niet slechts in klank, maar in waarheid beoefenen: »Het Koningrijk Gods is niet spijs en drank, maar

• regtvaardigheid en vrede en blijdschap door den Heiligen Geest."

•Zietdaar M. H! het aanbevolen ambtsgewaad getoetst aan de vruchten der Synodale handeliugen en wij herhalen het, dat het ons smart dat Gij allen der Synode de hand reikt, om de vruchten harer beginselen te helpen bedekken; terwijl Gij opentlijk getoond hebt haar te bestrijden.

• Uw antwoord, M. H.! grondt zich:

b. Op eene onwaarheid.

• Voorzeker wij bekennen het, deze taal is hard, doch niettemin waarheid; wij wenschen U dit te overtuigen.

• Gij vraagt Uzelven af M. H.l »Wat mag wel de reden zijn, dat de

• 107 adressanten, ofschoon het reeds vóór weken en maanden van nalgemeene bekendheid was, dat ook hier de Toga zou worden

• aangenomen, een diep stilzwijgen hebben in acht genomen" enz.

• Wij wenschten wel te vernemen, bij welke gelegenheid die algemeene bekendheid, althans officieel, gegeven is?

•Noch dour een der Predikanten, noch door een der Kerkeraadsleden is hiervan eene mededeeling aan de gemeente gedaan, waaruit die bekendheid zou kunnen worden bewezen.

• Of acht Gij M. H.l de Middelburgsche Courant voor het orgaan van Uw Ministerie of van den Kerkeraad? Dit was bij de gemeente

Sluiten