Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen hooren tegen Uwe handelingen; onze tegenstanders hebben, bij het aanwenden van alle mogelijke middelen, het slechts tot 104 kunnen brengen; ofschoon de opregtheid van den Kerkeraad, dit getal, door mededeeling van ruim 100, in het antwoord voor ons verborgen hield en daar de gemeente toch uit meer dan 210 manslidmaten bestaat, leven wij in de stellige overtuiging dat, indien het op een ernstig onderzoek aankwam de overgroote meerderheid aan onze zijde zoude zijn; doch wij wenschen de zaak zoo ver niet te zien brengen. Wij berusten thans in de verwachting van de vervulling der profetie: thet zal geschieden, dat er omgording eens zaks in plaats van eenen wijden rok zal zijn."

• Eindelijk gronden wij Uw antwoord,

e. Op eigenliefde.

• Gij M. H.! gevoelt, volgens Uwe consideratien, »te veel liefde

• voor de Middelburgsche gemeente, dan dat Gij die zoudt nnllen prijs •geven aan eene vernederende beoordeeling der gansche Vaderlandsche

• Kerk."

• De getrouwe wachters op Sions muur, die zich niet voegen naar de willekeurige handelingen eener liberale Synode, moeten wel laag in Uwe schatting zijn aangeschreven M. H.l

• Op allen die dus het Synodaal sjtrafgewaad niet aannemen, past Gij eene bekrompene gehechtheid aan oude uitwendige vormen toe.

•Het is dan wel treurig gesteld in onze Vaderlandsche Kerk M. Hl nu liberalen en sommige reglzinnigen te zamen spannen, om de getrouwe Herders in den wijngaard des Heeren, van uit de hoogte te beoordeclen, doch dit zijn de vruchten eener kwalijk geplaatste toegevendheid.

• Wij willen echter de zaak eens omkeeren en Uwe aangevoerde liefde voor de gemeente, op U doen terugkeeren.

• Voorzeker hadden de adressanteu bij het slot van hnn schrijven van 21 Sept. de bezwaren op het oog, die er voor vleesch en bloed aanwezig waren, om, ten aanzien der geheele Vaderlandsche Kerk, het verlaten Kerkelijke standnunt opentlijk weder in te nemen, en

Sluiten