Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Heere onze Geregtigheid, van Wien geschreven staat: »En die »op den troon zit, zeide: ziet Ik maak alle dingen nieuw." " »Wij eindigen dit ons schrijven Wel Eerw. Heeren! met de hartelijke bede, dat Uwe beoordeelingen over hetzelve de kenmerken mogen dragen van liefde jegens ons; en daar waar wij in onze zienswijze mogten dwalen, als getronwe Herders, ons van het tegendeel te overtuigen.

•Nog bestaat er een onzigtbare band des Geestes, die eene herder» bevende gemeente aan hare leeraren verbindt; eene herstelling der bedreigde verbreking is mogelijk, indien Gij getronw blijft aan Uw vroeger gekozen standpunt; doch bij verzaking in deze, is het onmogelijk met U onze gebeden voor den Heer der Kerk uit te storten : «Heere! Uw Koningrijk kome."

»De Geest des Heeren bekrachtige U in dit moeijelijk tijdperk. Hij alleen zij door Zijne Vrijmagtige levendmakende genade de Leermeester die U ook ten deze in de waarheid zal leiden, of bekwamen tot den goeden strijd tégen het ongeloof.

•Tot uitstorting diens Geestes zijn wij U allen in onze gebeden gedachtig en verzoeken U andermaal: sterkt de zwakken, heelt het kranke, verbindt het gebrokene, brengt het weggedreveue weder, zoekt het verlorene op , en bovenal waakt, wij bidden het U waakt, dat alhier niet langer over sommigen der adressanten, met hardigheid geheerscht worde.

»Middelburg, den 15 November 1855.

• De benoemde Commissie, vertegenwoordigende de adressanten van 21 September 1855."

Volgen de Namen van drie Leden der Commissie.

Niet lang daarna, of aan de bovengenoemde Commissie werd het kort en afdoend antwoord gegeven bij het volgend schrijven.

Sluiten