Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eener Soirée Littéraire et Musicale door de vereeniging Nut en vermaak, waarbij onder anderen ten tooneele werden gevoerd : fragmenten uit de Blijspelen JisraoKTMtrs Jamaar en de Logenaar.

Den 7 November 1856 had de uitvoering plaats van de onderstaande advertentie, die uit de Middelburgsche Courant van 14 November 1856, wordt overgenomen:

»De ondergeteekcnde bewogen met het lot eener rampspoedige predikantsdochter, zelve moeder van een talrijk gezin , in ons midden woonachtig, eener vier-en-zeventig jarige onderwijzeres weduwe te Arnemuiden, die met hare gebrekkige dochter in bittere armoede verkeert, gelijk mede met de moeijelijke omstandigheden waaronder nog een viertal leden dezer gemeente gebukt gaan, die tot den ondergeteekende hunne toevlugt namen, heeft besloten, ten voordeele dezer behoeftigen, eene openlijke voordragt te houden van zijn gedicht «dood en leven," en wel op aanstaanden Vrijdag den 7 November des avonds ten half acht ure in de Concertzaal, alhier.

«De toegangbilletten zijn tegen betaling van negen-en-negentig cents verkrijgbaar gesteld bij den Conciërge der Concertzaal en den Koster der Koor Kerk (1). (get.) J. J. L. ten Kate.

Middelbarg 1 Nov. 1856. Predikant.

Aangemoedigd door dat voorbeeld werd in de Middelburgsche Courant van 8 Februarij 1867 de navolgende advertentie gelezen:

„SOIRÉE LITTÉRAIRE ET MUSICALE. ten voordeele der Ned. Herv. Diaconie-Armen op Vrijdag den 6 F eb ru ar ij 1857, des avonds ten half zeven ure precies in de Concertzaal te Middelburg. Namens de Commissie, (get.) J. Matzinger (2).

(1) Zoo immer dan hier rijst onwillekeurig de vraag op: wat gemeenschap tusschen Kerk en Concertzaal'! Wat gemeenschap tusschen Christus en Belial?

(2) Preses diaken.

Sluiten