Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te beschermen; Hij, bij Wien geene verandering is of schaduwe van omkeering, heeft, tot heden, naar Zijnen vrijmagtigen Raad, Oranje voor Nederland gespaard en dit geslacht verheugt zich, bij den druk des harten, naast den Heer, een toevlugt in Uwe Majesteit te vinden; wiens daden reeds hebben bewezen, en wiens lippen bet hebben uitgesproken: »de handhaving van vrijheid der gewetens »is een erfdeel van mijn Stamhuis."

»De ondergeteekenden nemen dan eerbiedig de vrijheid, hunne bezwaren en belangens in Uwen schoot neder te leggen.

• De heerschende geest der leervrijheid in de Nederduitsche Hervormde Kerk , geregtvaardigd door de besluiten harer Synode, doch tegengesproken door het onfeilbaar gezag van Gods Woord, is van zoodanig eene algemeene bekendheid, dat bet onnoodig is, Uwe Majesteit die in het breede te ontvouwen.

• De heerschende toon der onderscheidene lagere Kerkbesturen, ter uitvoering van de Synodale reglementen, tegen over hare'leden neemt van dag tot dag toe; zoodat het in de Nederduitsche Hervormde Kerk, als het ware, eene misdaad is geworden, zich vast te houden aan hare belijdenis, zonder welke toch geen Kerkgenootschap denkbaar is.

• De geschiedenis der laatste vijf-en-twintig jaren, op het kerkelijk gebied, bewijst wat er te wachten is van de Nederduitsche Hervormde Kerk, in het bloed der martelaren gevestigd, als een overmoedig Kerkbestuur voortgaat op den weg die zij zoo lang betreedt en in 1855 andermaal heeft gedrukt, door aan de regtvaardige eischen geen gehoor te geven, niet alleen, maar, als het ware, die geheel en al onbeantwoord ter zijde te leggen.

• In hoeverre dusdanige handeling als nadeelig is te achten voor de veiligheid van den Staat — en in hoeverre de alkondiging harer Kerkelijke verordeningen, in overeenstemming met art. 170 der Grondwet, eene verantwoordelijkheid volgens de wet zoude billijken, vermeenen de ondergeteekenden aan het meer verlicht oordeel van de bevoegde Magt te moeten overlaten.

•Zeker toch is het, dat door de handelingen der Synode en ver-

Sluiten