Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich vast aan hun Historisch Kerkgenootschap, omdat het van zijn bestaan af het kenmerk van zijn Verbonds-God heeft gedragen, en daarom het erfdeel der vaderen, in den tachtig jarigen strijd, trots Rome's overheersching en Remonstrantsche inmengselen, met goed en bloed gekocht , niet vermogen prijs te geven aan eene rigling, die onwillekeurig ons de jaren 1607 tot 1624 voor den geest roept.

«Onder die duizenden Sire! behooren ook velen der gemeente Middelburg, uit wier naam de ondergeteekenden als Commissie optreden.

•Bedacht op middelen om hunne kinderen in het voor hun dierbaar geloof te zien opgevoed en onderwezen, hebben onderscheidene gemeenteleden, van hunne zijde, met voorkennis en toestemming van het gemeentebestuur van Middelburg, voor eigen rekening een Kerkgebouw ingerigt, dat p: m. 800 personen kan bevatten, waarin zij wenschen Leeraars uil de Nederlandsche Hervorm le Kerk te zien optreden, die aan de wetten des lands, met betrekking tot hunne opleiding tot het Herder- en Leeraars-ambt hebben voldaan, en van wien zij de overtuiging omdragen met ben gebukt te gaan onder het juk der Synodale overheersching; doch Sire! zullen deze onze wenschen eenmaal werkelijkheid worden, dan zal het zijn door Uwer Majesteits gehechtheid aan een volk dat met Uw Stamhuis ten naauwste verbonden is, — aan een Kerkgenootschap met ecu Eersten Willem van Oranje in Nederland ontstaan, door een Maurits van Oranje in Zijne regten gehandhaafd, dooreenen Derden Willem van Oranje ten zegen verstrekt, zelfs op het gebied van het naburig Engeland.

«De ondergeteekenden zijn Uwe Majesteit alzoo allernederigst verzoekende, het Haar moge behage: dat aan den in ons midden te roepen Leeraar de regten worden verzekerd, hem bij arl165 en 168 der Grondwet toegekend.

«Wij vinden vrijheid tot die vraag Sire!

1. omdat die Grondwets-bepaling thans wordt misbruikt en hare voorregten worden genoten.

o. door Leeraars die door de verwenning der belijdenis opge-

5.

Sluiten