Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te midden van die onzekerheid werd het noodig geacht, door middel van den druk, een einde daaraan te maken en een blaadje uitgegeven van den navolgenden inhoud:

WAT" mm DE OPBIGTERS VAN HET NIEUWE KERKGEBOUW

OP DE

Eouaanacrji fxcüe U MiVbetimvQ,

AANGETOOND DOOR * *

• Ten einde alle onzekerheid, mitsgaders de verspreiding van verkeerde geruchten zoo te dezer stede als elders, te doen ophouden, hebben belangstellenden het noodig geoordeeld, door middel van den druk ter algemeene kennisse te brengen, dat de grondslagen waarop zij werkzaam zijn en waartoe het nieuw gestichte Kerkgebouw op de Bouaansche Kade alhier, zal dienstbaar gesteld worden, beslaan in de navolgende

bepalingen:

•Artikel 1. Zij erkennen eenig en alléén als leer- en geloofsregelen, de Belijdenisschriften der Nederduitsche Hervormde Kerk, zoo als die zijn zamengesteld door de Nationale Synode te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, omdat die zijn gegrond op het Oudeen Nieuwe Verbond, welke zij erkennen als het onfeilbaar Woord van God.

•Art. 2. Zij gedoogen voor hunne kinderen en verdere kweekclingen der Gemeente, geen ander Catechetisch onderwijs dan het Kort Begrip der Christelijke Religie en de Heidelbergsche Catechismus, omdat die mede den toets van Gods Woord kunnen doorstaan.

•Art. 3. Zij wenschen al zoo in het nieuw gestichte Kerkgebouw een Leeraar uit de Nederduitsche Hervormde Kerk te zien optreden, die naar die regels, de gemeente wenscht op te bouwen in Let geloof der Vaderen.

Sluiten