Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namen die zij voeren en op prijs* stellen, weshalve naast de bestaande Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg geene andere Kerkelijke Gemeente onder denzelfdcn naam zou kunnen worden erkend ;

• dat, voor zoo verre de Adressanten verlangen, zonder eene van het Hervormd Kerkgenootschap afgescheidene Gemeente te vormen maar in dat Kerkgenootschap blijvende, evenwel een afzonderlijk Predikant, te hunnen behoeven, te beroepen, op een tractement ten laste van 's Lands kas, dat verlangen van Regerings wege niet kan worden bevorderd.

»Geeft aan de Adressanten te kennen, dat aan hun adres geen gunstig gevolg kan worden gegeven.

• Zullende deze dispositie worden gezonden aan de Adressanten; «terwijl afschrift daarvan zal worden medegedeeld aan den Heer

Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland.

»'s Git avenhage , i De Minister voornoemd,"

6 Januarij 1857."" (get.) A. G. A. van RAPPARD.

Dit antwoord scheen eenigen grond te geven tot verwezentlijking van de wenschen der daarbij betrokken gemeente-leden, en werd dan ook niet geaarzeld, bij eene omschrijving der zienswijze ten deze, een vernieuwd adres aan Z. M. den Koning te rigten van den navolgenden inhoud:

»Aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz."

•Sire !

• Met het diepst gevoel van afhankelijkheid aan den bijstand van den Koning der Kerk. en met kinderlijke onderwerping aan Zijnen Raad, die eeuwig zal bestaan, nemen de ondergeteekenden de vrijheid zich andermaal bescheiden tot Uwe Majesteit te wenden, met

Sluiten