Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en burgers van den Staat, de noodige wijsheid en beradenheid kan schenken.

•Wij nemen dan alzoo de vrijheid Sire! met betrekking tot het eerste bezwaar, onze zienswyze ter nadere overweging hierbij uit te drukken.

• Art. 165 der Grondwet kent aan alle Kerkgenootschappen in het Rijk gelijke bescherming toe en in die bescherming deelt alzoo de Nederduitsche Hervormde Kerk.

• Maar Sire! de vraag rijst hier op: is de Nederduitsche Hervormde Kerk die door den Slaat thans beschermd wordt, wel die Kerk in het weeën der zaak ?

• De Regering zal de overtuiging in ons adres van 14 October uitgedrukt wel willen deelen; dat een Kerkgenootschap kenbaar is aan hare belijdenis, en die belijdenis haar eenig en alléén onderscheidt van andere Kerkgenootschappen.

• Of nu de door den Staat beschermde Nederduitsche Hervormde Kerk nog gekenschetst kan worden uit hare belijdenis, is eene vraag die wij niet behoeven op te lossen, maar van welker overtuiging de tegenwoordige Regering even zoo helder als wij het bewustzijn zal omdragen.

• Of, Sire! zouden dan alle de verdeeldheden in de Vaderlandsche Kerk sints 1816 tot op heden, geen oorzaak hebben in eene verkeerde handeling van de door den Staat aan haar hoofd gestelde Kerkbesturen.

• Of, zijn dan de honderden geschriften sints dien tijd, zoo door Hooggeplaatste mannen, Leeraars en leden dier Kerk geschreven, van allen grond ontbloot?

• Zien wij niet dagelijks Sire! dat de door den Staat aangestelde Hoogleeraren aan de drie onderscheidene academiën geplaatst, in openbare geschriften elkander bestrijden, ten aanzien van hetgeen de zich noemende Nederduitsche Hervormde Kerk al dan niet moet gelooven; en wat is er te wachten als de aan die academiën geformeerde Predikanten ieder eene afzonderlijke belijdenis, naar zijne eigene meening, de leden der Kerk aanprijst.

• Een zoodanig Kerkgenootschap heeft zichzelven reeds opgelost; en stelt zij dan ook al prijs op den naam dien zij voert, het is slechts

Sluiten