Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hadden de adressanten eene spoedige beslissing der Regering verzocht, zij erlangden die dan ook bij de navolgende beschikking, die hun duidelijk maakte, welken weg zij moeten inslaan om, bij getrouwheid aan beginselen, den strijd voort te zetten.

• Departement voor de Zaken der Hervormde

Eeredienst. enz. N° 20.

»De Minister voor de Zaken der Hervormde Eeredienst. enz.

• Gelezen het door Z. M. bij marginale dispositie van den 3 Febrnarij 1.1. N° 76 gerenvoyeerd adres van H, c. s. zich qualificerende als Commissie tot stichting van een Kerkgebouw voor leden der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg, daarbij, naar aanleiding der dispositie van den 6 Januarij 11. N°. 32, verzoekende dat het hun, met afzien eener bezoldiging uit 'sLands kas, vergund worde een Leeraar uit de Nederdoitsebe Hervormde Kerk te beroepen, die door het Gouvernement als zoodanig erkend blijft, en mitsdien zijn radicaal als Leeraar in de Hervormde Kerk behoudt.

• Geeft aan de Adressanten te kennen, dat bij de bestaande afscheiding tusschen Staatsregering en Kerkbestuur, de Regering geen invloed uitoefent op aangelegenheden van zuiver Kerkelijken aard;

• dat tot die aangelegenheden behooren de verordeningen volgens welke 'n de Kerk het Leeraarambt kan worden verkregen of verloren, en dat mitsdien de erkentenis van Regeringswege niet kan strekken om aan predikanten het behoud van hun radicaal als Leeraar in de Kerk te verzekeren.

•Zullende deze dispositie worden gezonden aan de adressanten;

•terwijl afschrift daarvan zal worden medegedeeld aan den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland.

»'s Gravenhage, tDe Minister voornoemd,"

12 Februarij 1857. (get.) WIARD1 BECKMAN.

Sluiten