Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Hoe zullen de handelingen der getrouwe Predikanten ten deze behooren te zijn?

De ernstige overweging der beantwoording dezer vragen wordt aan ieder die belang in de herstelling der Kerk stelt, met allen aandrang aanbevolen.

1. Wat hébben de leden te doen?

Men vereenige zich in iedere gemeente op gezette tijden tot het houden van boet- en biduren.

Men kieze, bij de vrijheid van godsdienst, eene plaats, tot openbare zamenkomst en formere alzoo [een handelend ligchaam.

Men benoeme een bestuur dat als afgevaardigde in eene Provinciale vereeniging iedere bijzondere afdeeling vertegenwoordigt; terwijl uit deze, afgevaardigden worden gezonden naar eene algemeene vergadering, beurtelings in iedere hoofdplaats der Provinciën te houden.

Zoo doende vormt men eene Nederlandsche Vereéni-

ging van vrienden der waarheid.

Immers, daar, waar een volk zijn gezamentlijk erfdeel ziet aangerand, kan ook alleen een gemeenschappelijke strijdj in de mogendheid des Heeren Heeren, den vijand kracbtigen tegenstand bieden.

De oud-Vaderlandsche leus: nEendragt maakt magt," is ook ten deze waarheid. Slechts een blik op den inhoud der onderscheidene adressen in 1854 en 1855, bij de Synode der Nederduitsche Hervormde Kerk ingediend, zal de bevestiging opleveren dat zamenbinding en zamenwerking, onder den zegen Gods, vruchtbaarder zal zijn, dan een verdeeld leger dat door versnippering krachteloos wordt.

Als een dringende vereischte is, dat de1 plaatselijke of

Sluiten