Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze zich daartoe geroepen gevoelen, zijn zij daarbij voorgangers ; en zoodra het blijkt dat er geene getrouwe herders meer in de Nederduitsche Hervormde Kerk zijn, alsdan ga men over tot de Theologische School te Kampen , het Semenarie der vrije Schotsche Kerk te Amsterdam, of tot de Belgische Socié'té Evangélique, ten einde in de bediening geene vertraging te ondervinden, terwijl de leden den gemeenschappelijken strijd blijven voortzetten.

2. Hoe zullen de handelingen der Predikanten behoor en te zijn ?

Zij zijn slechts getrouw aan hunne roeping, inzonderheid aan de opvolging van Artl. 7 en 32 der Gereformeerde Belijdenis, welke aldus luiden:

Art. VII.

»Volkomenheyt der heyligèr Schrifture, om alleen te zyn een Regel des geloofs.

•Wij gelooven , dat dese beylige Schrifture den wille Godts volkomelick vervaet, ende dat al 't gene de mensche scbuldigh is te gelooven om salig te werden, daer in genoegsaem geleert wert. Want overmits de geheele wijse des dicnsts die Godt van ons eyscht, aldaer in 't lange beschreven is; so is 't den menschen, al waren 't selfs Apostelen, niet geoorloft anders te loeren, als ons nu geleert is door de Heyligé Schrifturen: Ja, al ware het ook een Engel uit den hemel, gelyk de Apostel Paulus segt. 'Want dewyle het verboden is, den Woorde Godts vet toe, ofte yet af te doen; so blykt daer uyt wel, dat de Leere dcsselven seer volmaekt ende in aller manieren volkomen is. Men en mag ook gener menschen schriften. hoe heilig sy geweest zyn, gelycken by de Goddelicke schrifturen, noch de gewoonte by de waerheidt Godts, (want dé waerheidt is bo-

Sluiten