Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

venal), noch de groote menigte, noch de oudtheyt, noch de successie van tyden ofte persoonen, noch de Conciliën, Decreten ofte Besluyien. Want alle menschen zyn uit haerselven leugenaars, ende ydelder als de ydelheyt selve. Daerom verwerpen wy van gantscher herten al wat met desen oufeylbaren regel niet over een en komt: gelyk ons d'Apostelen geleert hebben, seggende: Beproeft de geesten of sy uyt Godt zyn. Item: So yemant tot u komt, ende dese Leere niet mede brengt, ontvangt hem in uw huys niet.

Art. XXXII.

Van de Orde ende Discipline ofte Tucht der Kercke.

«Hierentusschen gelooven wy, hoewel het nuttelick ende goet is. dal die Regeerders der Kercke zyn, onder haer sekere ordinantie instellen ende bevestigen tot onderhoudinge des lichaems der Kercke, dat sy nochtans haer wel moeten wachten af te wyeken van 't gene ons Christus onse eenige Meester geordineert heeft. Ende daerom verwerpen wy alle menschclicke vonden, ende alle wetten die men soude willen invoeren, om Godt te dienen, ende door deselve de conscienlien te binden ende te dwingen, in wat manieren het soude mogen zyn. So nemen wy dan alleen aen, 't gene dienstelick is om eendrachtigheyt ende eenigheyt te voeden ende te bewaren, ende alles te onderhouden in de gehoorsaemheyt Godts: waertoe ge-eyscht wert de excommunicatie ofte de ban, die daer geschiet nae den woorde Godts, met 'tgene daer aenhangt.

Bij de beantwoording dezer twee vragen wordt veel van

wltè leden, weinig van dc Leeraren geeischt.

| Worden deze laatste om die getrouwheid, in hunne bediening geschorscht, welnu, opene armen en harten zullen zij vinden bij de strijdende leden der Nederduitsche Hervormde Kerk, om hen onder hun midden als Herder en Leeraar op te nemen; langs dien weg wordt voor hen eene deur geo-

Sluiten