Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder het rubriek :

«WAT ER AL ZOO DOOR. DE THEOLOGISCHE FACULTEIT TE LETDEBT GELEERD EN GELEVEBD WORDT P"

leest men onder anderen, in Kolom 139, 140 en 141 het volgende:

aWeuschelijk is het en plicht, dat al wat in onze Protestantsche Kerken kennis draagt van de Leydsche leer, gelijk zy werkelijk is en heerschappij voert, als één man opstond om, ter plaatse waar het behoort, de opheffing van het heillooze jak te vragen, de opheffing der banden tusschen eene ougeloovige Wetenschap en de Christelijke Kerk!

• Ook zonder onderlinge afspraken , buiten gemeenscbaplyke handelingen, wende zich dan wie het gewicht der zaak in zijn geweten gevoelt, tot des Konings Regering, om by het Kerkbestuur der Nederlandsche Hervormde Kerk ondersteund te worden, door haren wettigen en zedelijken invloed, in de billijke vordering, dat: door de bevoegde Kerkelijke machten, de verplichting voor aanstaande Evangeliedienaars, om Theologie gestudeerd te hebben aan eene Nederlandsche Academie, voorden opgegeven, en de Gemeenten alzoo in de gelegenheid gesteld worden, om van vrije , overeenkomstig de bestaande behoefte op te richten Theologische Seminarièn, Leeraren en Evangelisten te erlangen, die ons het Woord verkondigen, niet langer in strijd met den Bijbel en met het wezen aller Christelijke Belijdenissen, maar overeenkomstig Gods eigen Woord: de Schrift, en de daaruit afgeleide, de daarop gegronde waarheden, met welke een&ühristelijke Hervormde Kerk staat of valt

»In het wel te vreezen geval, dat van wege althands het hoogste Kerkbestuur aan dit wettig verlangen niet zal voldaan worden, worde het alsdan eene zaak van ernstig en onmiddelijk overleg bij alle welgczinden, om dergelijke Seminariën voor Theologisch onderwijs op eigene kosten op te richten, ten einde met de kweekelingen

6.

Sluiten