Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schaming van vele Christenen; echter de gronden uwer zaligheid zoekt in braafheid en deugd; u wordt verzocht de geloofsbelijdenis der Gereformeerde Kerk, die in uw Kerkboek te vinden zijn, aandachtig na te lezen; en zoo gij die, met uwe verstandelijke overtuiging, niet als uwe belijdenis aanneemt, och! handelt dan ook ten deze even opregt en eerlijk, als gij zulks doet in uw maatschappelijk verkeer.

Bevalt u de belijdenis der Boomsch-Katholijke Kerk, welnu wordt Eoomsch. Strookt de leer der Bemonstranten, Doopsgezinden of Luterschen met uwe zienswijze, welnu volgt uwe overtuiging; niemand zal gewetensdwang van u vorderen, maar weest dan minstens zoo eerlijk, dat gij niet meer zegt, tot de Gereformeerde Kerk te behooren en daardoor de in waarheid Gereformeerden helpt berooven van al datgene, waarop zij met regt en billijkheid aanspraak hebben.

Aan u, onverschilligen in den lande die het grootste gedeelte in de Nederlandsche Hervormde Kerk uitmaakt, en bij uwe onverschilligheid toch uit sleur en gewoonte nu en dan ter Kerke gaat, en plaats aan den Disch der Verzoening neemt, nogtans met smaad en verachting ne— derziet op de dompers, drijvers, dweepers of wat niet al meer, zoo als u dezelve belieft te noemen. Gij die de minste vlek op het kleed dier dweepers opmerkt, maar de geheele bevlekking van uw eigen gewaad niet ziet. Die met God en godsdienst spot en toch begeerte hebt om met verachting op dat klein kuddeken neder te zien , u wordt de keuze gegeven die elia eenmaal op Karmel aan Israël voorstelde: „Zoo de Heere God is, volg Hem na; en zoo het Baal is, volg hem na."

Met de .eerste keuze zult gij u bij die kleine verachte

Sluiten