Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muren door geen onheilig vuur onder de strijdende broeders moge worden verteerd! Neen, geen geest van sectarisme beziele hen met uitroep: //Ik ben van paulus, ik van apollos, en ik van cefas , en ik van Christus ;" geen ijdel geroep: //hier is de Christus en daar is de christus! een ieder beproeve zich of christus in hem leeft.

Mogten zij allen, met gevoel van eigen zondensc/mld, met nehemia het verwoeste Jeruzalem aanschouwen en de breuke Sions leweenen; maar ook met het geloof aan de beloftenissen des Heeren, die in Christus Jezus onzen Heer ja en amen zijn; met de eene hand de Godsstad herbouwen en met de andere strijden met de geloofstaal van den Psalmzanger in het hart:

Gij zult opslaan, ons beschermen; Over Sion U ontfermen; Want de tijd, Uw stad voorspeld, Aan haar leed ten perk gesteld, Die zoo lang gewenschte dagen Van Uw gunstrijk welbehagen Zijn , o God I in 't eind geboren: Gij, Gij zult haar klagt verhooren !

Reeds verlangen Uwe knechten Hare steenen op te regten • Elk heeft deernis met haar gruis; Elk toont ijver voor Gods huis. Albestierend Opperwezen, Dan zal 't heidendom U vreezen: Al de vorsten, neêrgebogen. Doen dan huid' aan Uw vermogen.

Sluiten