Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROME'S DONKERE MIJNGANGEN.

EENIGE OPMERKINGEN

OVER

„ De gelijkenissen vuil deu Zaligmaker door €. E. van Koetsveld."

■ Onwillekeurig «ai de lezer, die bet oog op bovenstaand opschrift vestigt, aan de beroemde katakomben denken. Het is waar, deze zijn donkere, onderaardsche gangen, doch zij verlichten den geest en geven hem zelfs opheldering en verklaring van menigen Bijbeltekst. Wanneer evenwel IK van Koetsveld over '/Eome's donkere1 mijngangen" spreekt, denkt hij in de verste verte niet aan de katakomben, den Katholiek om vele redenen zoo dierbaar. Volgens hem zijn /> Home's donkere mijngangen" het onfeilbaar leergezag der Katholieke Kerk, 't welk de overlevering met niet minder zorg bewaart dan de Schrift; 't welk beiden , en Schrift en Overlevering handhaaft en verkondigt; de Schrift door de Overlevering, de Overlevering^;deor de Schrift toelichtend, uitleggend, bevestigend en: aanvullend ; want beiden zijn voor de Kerk de bronnen der Openbaring, de onfeilbare voortbrengselen van den H. Geest. Dat hier slechts licht en helderheid is, meen ik genoegzaam te hebben

Sluiten