Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er niet van zeggen, want de verbeelding is grillig, en van Koetsveld zelf zou niet in staat zijn eene naaawkeurige beschrijving te geven van de spookgestalten, welke zijn hart in gejaagdheid deden kloppen. Ik hoop dan ook, dat de lezer tevreden zal. zijn, wanneer ik hem. aantoon, 1°. dat Ds. van Koetsveld, die in dezen van ondervinding spreken kan, zelf erkent hoe vreeselijk zulke spookgestaltenzijn , en dat hij eene onchristelijke dwaling zijner vaderen door den schrik y dien zij teweegbrengen^ verschoonen wil; 2\ dat zijn geest, hoe helder ook, zoolang hij zich voor Uome's mijngangen veilig waant, door dikke nevelen omgeven wordt, wanneer het geduchte spook dreigend tegenover hem staat.-

In zijn rede, getitèld: De apostolische overlevering, zegt van Koetsveld: //Wanneer wij de apostolische overlevering den grondslag noemen der Christel ij ke Kerk, verbeeld ik mij reeds den zegekreet te hooreu van de tegenpartij; want dat juist is het, wat ook zij meent en waarop zij roem draagt. De KathoÜjk&nKerk, die op eene onafgebroken rij van priesters bogen kan, een schakel van achttien eeuwen, aan Jezus' eigen, apostelen vastgehecht, zij juist bezit de Apostolische overlevering en is dus de Kerk. Zij is de boom, en wij de roekeloos afgebroken takken, die alleen nog bloeijen en vrucht dragen door de sappen, aan den boom ontleend; maar takken,die nimmer wortel schieten, al worden zij ook diep en vast in de aarde geplant, v

Wat wonder dat, om aan dit onvermijdelijk;vonnis: * Gij zijt de Kerk niet en dus geen Kerk!" te ontgaan)* onze vaderen alle overlevering, hoe oud en eerwaardig, met zekeren afschuw verwierpen als inzettingen, die geboden van menschen zijn; dat zij haar hoogstens eenige geschiedkundige waarde toekenden, tot bevestiging van het gezag

Sluiten