Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Schrift f want deze «Heen, de Schrift, de Bijbel, is de grondslag en regel, de kracht en roem van het Preti*stantisine." ')

Alzoo, TK van Koetsveld erkent, dat de vaderen, opgeschrikt döö* het spookgezigt van Roine's donkere mijn*gangen, de apostolische overlevering met Bekeren afschuw verwierpen; niet alleen erkent hij zulks, maar hij billijkt de verwerping van hetgeen hij // den grondslag der Christelijke Kerk" noemde, alsmede den zekeren afschuw, waarmede deze verwerping gepaard ging; hij billijkt ze wegens de overgroot* vreeze, welke de vaderen voor Rome'» donkere

mijngangen bezielde. » Wat wonder ", zoo vraagt hij;

hij insinueert derhalve, dat hij zelf, des noods, met zeekeren afschuwdea^rond slag der Christelijke Kerk verwerpen zou, indien hem geen ander middel oversehoot om Rome's donkere mijngangen te ontkomen. Hij meent evenwel, dat het gevaar bier zoo groot niet is: glimlacht over de kinderachtige vrees der vaderen, en redeneert, vrij van alle vreeze, met koelen bloede en daarom zeer gezond, op de volgende wijze voort :

„Het is wel; #maar", zoo vraagt ons de tegenpartij: u waar staat dan-toeh, als de uiterste wil van Christus, de instelling of zamenstelling dier Heilige Schrift te lezen ? Was deoude en eerste Apostolische Kerk op de Schrift gebouwd ? En wat voor bewijs hebt gij voor hare goddelijke ingeving? Wat anders, dan juist het gezag der Kerk; — dat is, der overleven ring? Hoeveel is daarenboven, onder de Protestanten, niet reeds op hare echtheid, volledigheid, onfeilbaarheid afgedongen? En dan nog, wien komt de uitleg dier Heilige Schrift toe? Of zijt gij haast gereed met een zamenstel van de algemeene en eenstemmige Protestantsche leer, op

1) Blz. 10.

Sluiten