Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die Hejjjge,^elnaft gegrond....?"" Daarna, slaat van Koetsveld dood bedaard de H. Schrift open, en bewijst koelbloedig iaan, zijne Protestantsche hoordepen nit de brieven van Pafolns en Petrus en uit de Handelingen der Aposr tfllen, dat yolgens de Schrift zelve, de Apostolische Overlevering de grondslag is der Cbristelfglïe, Kerk. Eensklaps echter staat; hij stil; als hadde hij een visioen, zoo roept hij: //Hier, — gevoelt gij 't niet? — hier scheidt zich onze weg van de donkere mijngangen, waarin de waarbeid door Rome is ingesloten." Van stonde af houdt hij ook op gezonde taal voort te brengen.

Het verschijope}, dat Ds. van Koetsveld bij //de yaderen", en ik bij van Koetsveld opmerkte, is in het Protestantisme zeer algemeen en gemakkelijk te verklaren. Het is niemand onbekend, dat er in het Protestantisme over elke waarheid en over ieder woord der Schrift ontelbare meeningen en opvattingen zijn. Die meeningen wijken niet ter eener zijde, van de gezonde Katholieke leer af. Hier gingen zij ter linker-, ginds ter regterzijde; bier loochenen zij eene waarheid geheel, elders slechts ten deele. Het meest geoefend oog met den sterksten blik loopt gevaar zich blind te staren op dat aanhoudend gewemel van de elkander nu eens kruisende, dan weder elkaar schokkende en botsende meeningen en schakeringen van meeningen. Die men gisteren nog ter regterzijde van de Katholieke Kerk zag dwalen, staan heden reeds ter linker; het is een bestendig zich verwijderen van en naderen tot de Katholieke Kerk; verwijdert men zich, dan neemt de vrees-manie voor Rome's donkere mijngangen een ontzettende verhouding aan, zooals Ds. van Koetsveld dit te regt over »de yaderen" opmerkte; nadert men daarentegen, dan werpt men van tijd tot tijd een kalmen blik op de Kerk, men geniet haar licht en kan een wijle tijds kalm redeneren

Sluiten