Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dezelfde volgorde door Matheus, Markus en Lukas opgeteekend. Ik laat hier de woorden van Markus volgen, en wel overeenkomstig de vertaling, door van Koetsveld zeiven gegeven; ik hoop, dat hij hierin een nieuw bewijs zal vinden, dat eene vertaling der Schrift, al ontbreekt haar het niet te versmaden waarmerk van Roomsche bisschoppen , toch niet onvermijdelijk Protestantsche gevoelens kweekt.

Alzoo de Evangelist Markus zegt volgens D9. van Koetsveld: //De discipelen van Johannes en der Parizeen vastten; en zij kwamen en zeiden tot hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes en der Parizeen, en uwe discipelen niet?

En Jezus zeide tot hen: kunnen ook de bruiloftskinderen vasten, terwijl de bruidegom bij hen is ? Zoo langen tijd zij den bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn; en alsdan zullen zij vasten in dezelve dagen.

En niemand naait een lap ongevold laken op een oud kleed; anders scheurt deszelfs nieuwe lap af van het oude, en er wordt een erger scheur.

En niemand doet nieuwen wijn in oude zakken; anders doet de nieuwe wijn de zakken bersten, en de wijn wordt uitgestort, en de zakken verderven. Maar nieuwen wijn moet men in nieuwe 'zakken doen."

Dat Joannes de Dooper heeft gevast en in strenge boetpleging geleefd, dat hij ook aan zijne leerlingen het vasten heeft aangeraden, 'misschien wel voorgeschreven, daarover zet van Koetsveld zich heen ; Joannes droeg immers nog den Elias-mantel, was wel een vriend des bruidegoms, maar toch geen bruiloftskind zooals Ds. C. E. van Koetsveld dat is; hoewel meer dan een profeet, was Joannes geen

Sluiten