is toegevoegd aan uw favorieten.

Rome's donkere mijngangen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hervormd Christen' hoewel een engel, die voor den Heer den weg bereiden moest, het gelukte hem niet, zich los te maken van dat onchristelijke .vasten, 't welk den weg tot Christus voor menigeen zou versperren. De emancipatie van het vleesch, het hooge christelijke standpunt 'van een blij moedig en evangeliesch eten en drinken., dat aan den grapten Luther oneindig meer .aanhangers" bezorgde dan de met ietwat Protestautsche gevoelens ondernomen lezing des Bijbels, -dat hooge standpunt was onbereikbaar voor den grootcu boetgezant!

Men denke niet , dat ik van Koetsveld van :hooyaa);dij en zelfoverschatting zalibeschuldigen.vw.anineer.ik hem zoo uit de hoogte op Joannes zie nederblikken; indien Romp'is donr kere ,'mjLjngangen op onze. jarme verbeelding een indruk maakten,, ^gebjk zij dit op'_van Koetsveld deden, wie weet, tot welke dwaasheden wij zouden vervallen? Neen, de Heer is niet (bij ons in d& -verwaiïing: al hebben wij ,ook plaats genomen op den kandelaar., om als eene lampe des Evangelies den broeder te verlichten. Slechts, in het ,yerr trouwen, dat D3. van Koetsveld thans tot eene betrekkelijke kalmte is teruggekeerd, jwaag ik het een oogenblik met hem le redeneren.

,pra een antwoord te verstaan, .behoort, .men eerst de Kraag .kennen. Welke was dan de waag, die aanleiding gaf tot dp vermelde gelijkenissen? — //En de discipelen van Johannes en der Parizeen .yast;teiv, en zij kwamen en zpjden tot hem: waarom vasten de discipelen van Johannes cn der Parizeön, en uwe discipelen vasten niet?" — Merken wij in de eerste plaats op, dat er in de gemelde vraag, geen sprake is .van eene. vaste, die. door de Joodsche wet was voorgeschreven. Jesus en zijne leerlingen onderhielden de Wet, dus .ook de wettelijke .vasten. Ue Bhariseën, die .Jesus, steeds m.et nijdige blikken gadesloegen., die in de