Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar van Koetsveld heeft bezwaren tegen bovengemelde uitlegging? Welnu, laat ons hooren; voor waarachtige gemoedsbezwaren moet men eerbied hebben; de Zaligmaker zelf .leert het ons in deze gelijkenissen, daar Hij ons door.:,zijne voorbeeld de zwakheid leert ontzien, i In de eerste plaats is van Koetsveld geërgerd, dat de Apostelen door Jesus zouden vergeleken worden-bij een oud kleed en oude zakken, die met vporzigtigheid moeten behandeld worden, omdat zij te zwak zijn voor zware, nieuwe lappen en nieuwen wijn. «Deze zwakheid", zegt hij, '/indien Jezus daarop gedoeld had, zou veeleer die der jeugd, alsides ouderdoms geweest zijn: kinderen waren zij, nog met melk gevoed, niet verouderd of verzwakt.-' Ik zie geen bezwaar om hem toe te geven, dat de Apostelen kinderen waren" tegenover de Nieuwe Wet, daarom wilde Jesus hen nog behandelen als bruiloftskinderen tot tijd en wijle zy waren opgegroeid om eene sterkere spijs te kunnen verdragen. Doch waarom waren zij kinderen tegenover de Nieuwe Wet? Omdat zij onder de Oude geboren, opgegroeid en mannen geworden waren. Moest de grijze Nikodemus ook niet herboren worden? Zij waren kindereB- in de Nieuwe Wet, maar kinderen, die met de «wakheid, den kinderen eigen, al de gebreken hadden van den ouderdom. Van Koetsveld, die het Evangelie althans van buiten kent, moet er weinig van begrepen hebben, wanneer hij meent, dat de Apostelen kinderen waren, in den volsten zin des woords. Waarlijk schoone typen van kinderen! behebt al zij waren met honderde vooroordeelen en verkeerde opvattingen der toenmalige Israëlitische maatschappij: vooroordeelen, die de Heer gedurende drie jaren in hen' bestreed en in zijn lijdensuur nog niet had uitgeroeid I Hoeveel oude zuurdeesem — om eene geliefkoosde uitdrukking van D8. van Koetsveld te bezigen —

Sluiten