Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moest er in de Apostelen nog uitgezuiverd worden, alvorens zij werkelijk als nieuwe zakken geschikt waren voor den nieuwen.Wijn!

Een tweede bezwaar van den Heer van Koetsveld schijnt van ernstiger aard tetzijn; althans eene kleine verontwaardiging doet hem ietwat warm worden; hij zegt: cEn zoo werd de verhouding van oud en nieuw geheel omgekeerd. De Johannieten staan nu op hooger standpunt dan. de, discipelen des Heeren, ja! de Parizeen dan de Heiland zelf. Ziedaar eene regte ,monniken-exegese, die van alles., alles maken kan!" ') Rome's donkere mijngangen plagen hier den Heer van Koetsveld als eene nachtmerrie; lieve hemel! denk eens: eene monniken-exegese!

Vooreerst moet ik hem opmerken, dat het, mijns bedunkens, voor hem niet wenschelijk is, om bij een onschuldig vasten telkens van standpunten te gewagen. Er zijn in het Protestantisme al zooveel standpunten, want elkeen kiest .zijn eigen voetstuk of plaatst zich geheel ter goeder trouw op den kandelaar, dat het sterkste hoofd bij al die standpunten duizelt. Ook is het zeer gevaarlijk zoo maar voetstoots te verzekeren, dat het streng ascetisme een lager standpunt is dan het standpunt der vrolijke bruiloftskinderen. Om op geen andere inconveniënten te wijzen, merk ik den Heer van Koetsveld op, dat de Zaligmaker dan in zijn veertigdaagsche vaste op lager standpunt stond dan de vrolijke bruiloftskinderen der Hervorming.

Had hij in 'toog gehouden of liever had hij geweten, dat de vaste, volgens de Katholieke leer, niet de volmaaktheid is, maar slechts één onder de vele middelen tot de Christelijke volmaaktheid en op lange na rfog niet

1) Blz. 173.

Sluiten