Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en reinere gevoelens aankweekten en ook voortreffelijker middelen ter volmaaktheid aanwendden.

Kortom, de bruiloftskinderen zullen vasten, doch eerst dan, wanneer de Bruidegom, van hen weggenomen zijnde hun den H. Geest gezonden heeft, die hen in nieuwe menschen herscheppen zal; menschen, die met Evangelische blijmoedigheid niet slechts een strenge vaste op zich konden nemen, maar zelfs de geeselroeden verdragen. »

Thans neem ik mijn afscheid van de gelijkenissen des Heeren van Koetsveld; ook van den auteur ? Ik hoop het niet; mogt ik hem soms gestooten hebben door een bitse op- of aanmerking, hij zal mij zulks vergeven; want wat is de mensch, vergeleken bij het Woord Gods, dat ons bezighield ? Wij kunnen, is het niet zoo ? wij kunnen wel een stoot verdragen, als de waarheid maar gehuldigd wordt! Daarenboven heb ik meermalen mijne achting voor D8. van Koetsveld betuigd, en ik herhaal uit ganscher harte mijne betuiging. Groot zijn zijne afdwalingen, maar ik schrijf ze niet op zijne rekening: het Protestantisme heeft aan zijnen ijver eene verkeerde rigting gegeven en geweld gepleegd aan zijn godsdienstig gemoed. Dat de Heer Jesus, voor wiens gezegenden naam hij meende te arbeiden, hem het volle licht der waarheid schenke! Dat zoude hier beneden voor hem de schoonste belooning zijn voor zijne welgemeende inspanningen. Heeft de Heer van Koetsveld eenige bezwaren tegen mijne uitlegging zijner woorden of tegen mijne bewijsvoering, het zal mij een genoegen zijn ze te hooren, opdat ik de noodige opheldering kan geven.

J. G. H. C. Essïnk.

Sluiten