Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFSCHEIDSWOORD

VAN WIJLEN 3DS. I*. Ij O S

aan aUen, die met hem ah vreemdelingen naar Sim wandelden en hem in Christus dierbaar waren.

Het is mij alsof mij gedurig wordt toegeroepen, dat mijne reize bijna aan 't einde is. Mijne aarden kruik staat op't punt te breken; de krachten nemen af, en in het bizonder wordt mijn lichaam in de laatste maanden ondermijnd door slapeloosheid. Menigmalen zeg ik bij mijzelven: „Ik ben alleen maar goed voor 't graf," want het melaatsche huis i, niet te reinigen; het moet een puinhoop worden, want ik kan het niet beter maken; mijne moorenhuid is niet schoon te krijgen, en hoewel mg zulks door de onderwijzingen des Heiligen öeestes al lang bekend is, zoo blijf ik toch steeds zuchten onder den ouden mensch.

Onder de duizendmaal duizend wonderen, waarbij ik zoo vaak in aanbidding nederzinke, is ook dit, dat de Heere wanneer ik het noodig heb, mij krachten geeft en ik, zwakke,' wel dikwijls zeggen moet: „Ik ben een held."

In het bizonder doel ik hier op de prediking des EvangeHums. Hoe menigmaal, na eene korte nachtrust, soms van ^en enkel uur, dat zich op den predikstoel mijne krachten vernieuwen en, na driemaal op den rustdag te zijn opgetreden,

Sluiten