Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IK GA STERVEN.

S|% fteschreven door een Triend van wijlen Ds. P. LOS,

naar aanleiding van diens laatste woord.

Hoe onzeker en afwisselend ook de gebeurtenissen zijn in het dagelijksch leven, waarbij de mensch geen dag, geen uur, geen enkel oogenblik kan vooruitzien of weten wat hem wedervaren zal, niets is gewissei dan dat hij eenmaal zal sterven.

„Ik ga sterven, ik moet,of zal sterven," zijn uitdrukkingen of gedachten, die ons alti,a moesten vervullen en onledig houden. Met lichaam. en ziel op aarde geschapen of mensch te- zijn en de kiemen des doods in zich om te dragen, eenmaal door den dood getroffen en neergeveld te worden, zijn denkbeelden of zaken, zoo nauw verwant, zoo aan elkander verbonden, dat ze genoegzaam «ene beteekenis hebben. En toch is er niets, dat de mensch v&n nature méér afstoot en afwijst dan de gedachten aan zijnen dood, niettegenstaande hij elk oogenblik daarvan de bewijzen vj0r of rondom zich aanschouwt; tenzij het hem uit genade geschonken is niet alleen de vergankelijkheid van dit leven met al derzelver begeerlijkheid en grootschheid te leëren kennen, maar ook aan de oorzaak des doods, — dat is de zonde met aï hare vreeselijke gevolgen, namelijk tijdelijke en eeuwige straffen, te worden ontdekt, als ook door den Heiligen Geest te worden bekend gemaakt met het middel om deze straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Zoo hg van de strafwaardigheid en onreinheid van dezen zondenstaat wordt overtuigd, die dóór erf-

Sluiten