Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dadelijke overtredingen is ontstaan, dan leert hij niet alleen zijne dagen tellen, maar ook hoe schuldig en ellendig hij zich bevindt tegenover een heilig en rechtvaardig God; dat vanwege die ellende, zooals eenmaal de wijze Solon tot den machtigen en rijken koning Croesus zeide: „niemand der stervelingen volkomen gelukkig is voor zijnen dood." Er is dan ook geen ongelukkiger mensch dan hij, die niet weet of weten wil, dat hij ellendig is. De Heere sprak het als een heilig verwgt uit tegen de gemeente te Laodicea, naardien zij meende rgk en verrijkt te zijn geworden en geen dings gebrek te hebben. „Gg weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt." Openb. 3 : 17c. Dit ligt aan de verblindheid van het verstand, waarin de mensch door den zondenval gekomen is. De Heere Jezus toonde het den Farizeën aan, dat bij alle voordeden dezer aarde, zelfs bij de vele godsdienstige en zedelijke werken, dit gebrek aan zelfkennis de meest ellendige staat is. Joh. 9 : 41. „Indien gij blind waart, zoo zoudt gij geene zonde hebben; maar nu zegt gij: wij zien; zoo blijft dan uwe zonde."

En werkelijk zijn de meeste menschen, wegens hunne zelfingenomenheid , tegen deze leer | f erkenning der ellende vijandelijk en afkeerig gezind. Men boort voor bet meerendeel den mensch als het edelste schepsel hoog verheffen, zijne deugden, zijn aanleg, zg'n geestelijken staat of zielstoestand in hunne voortreffelijkheid breed uitmeten en, wat nog het treurigst is, op grond van eene goedheid en liefde, zonder voldoening aan de eischende en gekrenkte rechtvaardigheid Gods, eene toekomstige zaligheid beloven, die geheel tegen de orde des heils en het geopenbaarde Woord Gods is. Men heeft gedaan wat men kon, of men hoopt op eene algemeene verzoening, of dat het ontbrekende zal aangevuld worden, hetwelk alles in openlijken strijd is met de Waarheid; en zoo er al gedachten zijn: „ik ga sterven," wil inen zich daarmede geruststellen, waarmede zoovele duizenden voor eene eeuwigheid verloren gaan 'en bedrogen uitkomen. Daarenboven blijft deze ellende eene

Sluiten