Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zondigde toch uit eigen begeerlijkheid, met eene heldere Goddelijke kennis, op eigen verantwoordelijkheid, en daardoor is hij wegens eigen schuld gevallen. "Vandaar die onrust, die onvrede, die zoowel uitwendig hem omringt als inwendig het geweten kwelt en jaagt. Let maar eens op al die grootheid en grootschheid des levens zelfs, wat eene zorg en inspanning niet alleen, maar ook"welk een verdriet aan haar bezit en genot verbonden is. Reeds de enkele bete van de sobere spijs, die vergaat en met den buik te niet wordt gedaan, wat eene inspanning, wat een arbeid en zweet vereischt zij niet van den mensch, die om der zonden wil daartoe veroordeeld is. Onrust is het kenmerk, dat op veler gerimpeld gelaat voorkomt. Onrust omringt hen bij de dagtaak, begeleidt hen op den weg, treedt in de woning, zit mede aan de tafel; zij staat aan de sponde; zij stoort u op uw, nachtleger; en het zijn de onrustige droomen, die het hoofd en het hart bezwaren, om te bewijzen, dat de mensch van nature geen vrede heeft, zoolang hij in zijne eerste geboortestaat en daarmede buiten Gods gemeenschap en zonder God in de wereld leeft.

Maar al is nu de mensch niet in dien staat gebleven, waarin hij oorspronkelijk geschapen is, zoo blijft de Heere God toch dezelfde in Zijne eischen en is daarom niet onrechtvaardig, dat Hij van den mensch eischt wat hij niet doen kan. Heid. Cat. vraag 9. Daarom, waar het den Heere God behaagt naar Zijne oneindige liefde, door Zijne genade en Heiligen Geest het verstand des zondaars te verlichten, den mensch te overtuigen en te ontdekken, daar leert hij met David zijn Rechter de eer toebrengen in Zijn eisch en Hem rechtvaardigen in Zijne wetten, zooals de Dichter in Ps. 51: 5 en 6 het uitspreekt: „Want ik ken mijne overtredingen, en mijne zonde is steeds voor mij. Tegen U alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in Uwe oogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken en rein zijt in Uw richten." Dan komt de zondaar met den verloren zoon

.2

Sluiten