Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leid, bijna bezweken onder Zijne bestraffingen, die eiken morgen nieuw waren, hem te brengen tot Zijn heiligdom, hem in te leiden in de heilgeheimen Zijns verbonds, in de verborgenheden van" Zg'n Koninkrijk, hem te doen inzien, dat de weg der goddeloozen, bij al hun voorspoed en wereldsch genot, in eeuwige rampzaligheid eindigt. Dat daarentegen die der rechtvaardigen , bij al het tranenbrood, dat zij moesten eten, en de wateren der bedruktheid, die zij moesten drinken, dat het einde van dien man vrede zal zijn, en hem te doen uitroepen, Ps. 73:24: „Gij zult mij leiden door Uwen raad, en daarna zult Gijmij in heerli jkheid opnemen." Of gelijk Petrus, toen hij door den Satan gezift was als de tarwe, of als Paulus, door hem met •vuistslagen getroffen, in zijn staat en apostolische zending te bevestigen of toe te roepen: „Mijne genade is u genoeg; Mgne kracht wordt in zwakheid volbracht."

Alsdan verkrijgen de kastijdingen eene vreedzame vrucht der gerechtigheid, worden zij in de lijdzaamheid en zelfverloochening geoefend en werken alle dingen hun mede ten goede, die naar het voornemen des Testamentmakers geroepen zg'n.

Laat dit dan uw troost in uwe droefheid zijn, uw steunen staf, gij pelgrims en woestijnreizigers naar het hemelsch Kanaan! Bedenkt, zoo Israël niet door zoovele kronkelwegen was gegaan, over zoovele bergen en door diepten, dat-zij nimmer in die mate de macht van Gods genade, de onveranderlijke itrouw hadden leeren kennen en Jehova alleen de eer leeren toebrengen. Of was in uwe eigen ervaring dit niet de uitkomst van de handelingen Gods ? Maakte niet elke band, die werd verbroken, of elk pand, dat u werd ontnomen, u losser van de aarde en verbond het u niet meer aan den troon der genade, of legde het niet eene nieuwere of nauwere verbintenis met den hemel ? Gij werdt voor eene zee, voor diepe afgronden geplaatst; oen machtig heir van vijanden, meer nog dan de Pharao's of de Egyptenaren, omringde of achtervolgde u. Uwe wijsheid was «itgeput; uwe krachten waren uitgeteerd; maar te midden van

Sluiten