Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yol g gij Mij." Joh. 20:22c. Of zou de Heere aan Petrus, aan u of mij eerst de bedoelingen van Zijn aanbiddelijk Godsbestuur moeten uitleggen of de uitkomsten van Zijne alregeering moeten bekend maken, om er over te oordeelen en wijzigingen in te laten maken? Of is een onvoorwaardelijk volgen en gehoorzamen aan Zijn wil en raad niet de eisch en de groote les, die Hij voorschrijft ? Het is waar, het zg'n pijnlijke en harde ervaringen voor het vleesch; het kost zelfverloochening. Maar groeit de roos niet onder de 'doornen? Wast de parel niet in de diepte der zee? Is de Noordster niet de helderste in lichtsterkte? Zijn de bloemen, die aan den voet der ijsbergen ontluiken, niet het prachtigst in kleuren? Is het water, dat uit het woestijnzand ontspringt, niet het zuiverst? Moest Petrus niet van achteren, na zijn weinig en veel vangen, na de nachtelijke donkerheid en den morgenstond des lichts,erkennen:»Heere! Gij weet alle dingen; Gij weet, dat ik U liefheb." En betoonde de Heere niet Zijne eerste, Zijne voortdurende en opzoekende liefde ? In het stillen der stormen en baren van strijd en moeite. In de veelheid der vischvangst en vermenigvuldiging der spijs. In het oprichten en terecht brengen, als hij gevallen was. In het troosten en bemoedigen, als Petrus bitterlijk weende over zijne zonden. En zou het dan niet ten hoogste plichtmatig zijn Hem te laten regeeren en besturen, ons te laten gorden en leiden door Hem en alles over te geven aan den beminnehjken oversten Leidsman en Voleinder des geloofs? Is Zijne almacht niet onbeperkt, Zijne wijsheid ondoorgrondelijk, Zijne algenoegzaamheid onuitputtelijk en Zijne liefde oneindig en getrouw tot in en over dood en graf? Hij, de groote Testamentmaker, heeft, tegenover de nalatenschap der zonde en schuld met al hare gevolgen, eene

HEERLIJKE ERFENIS aangebracht; laat die uwe droefgeestige ziele vervoeren in heilige opmerkzaamheid, in stille hoop op verlossing, in innerlijk gebed en smeeking tot den troon Zijner genade en Goddelijke

Sluiten