is toegevoegd aan uw favorieten.

Op reis naar Sion

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dierbaarheid van den grooten Hoogepriester niet alleen aan u werd geopenbaard, maar ook Zijne verzoenende en borgtochtelijke gerechtigheid toegepast; dat het u uit genade geschonken werd dit aan te nemen, de kracht en vrijmoedigheid des geloofs dit toe te eigenen, te verklaren, dat „uwe ziel gered was," dat „uw Verlosser leeft." Dan vraag ik: moest ge toen niet uitroepen: „De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen, ja eene schoone erfenis is mij geworden!" Ps. 16 : 6. Daalde toen niet de vrede Gods in uw gemoed? Een vrede, die oneindig groot is en alle verstand te boven gaat. Een vrede met God, met het kruis der beproeving, een vrede zelfs met den dood. Een vrede, die zóó groot is, dat hij niet alleen in de stille eeuwigheid is beraamd, maar ook tot in eeuwigheid zal voortduren; die allen onvrede in die oogenblikken wegnam, maar ook hart en zinnen vervulde. Dit is dan de erve van de knechten en dienstmaagden des Heeren. Jes. 54:17. En indien dit dan de eerstelingen zijn van den vollen oogst; indien deze interesten reeds zoo onuitsprekelijk groot zijn, — wat zal dan het groot' kapitaal zelf niet zijn en de genieting dier goederen, die God de Heere heeft weggelegd voor wie Hem vreezen. Kondt ge toen niet instemmen met den dichter: „Wien heb ik nevens U in «den hemel? Nevens ü lust mij ook niets op de aarde! — Het is mij goed nabij God te wezen." Psalm 73 : 25. Of :

Met.U leef ik, met U zweef ik, Heere! door het goed en kwaad. ■ Met U sterf ik, met U erf ik, Wat bjj U te wachten staat.

Laat dit u sterken en bemoedigen in uwen strijd en het hoofd uit de gebreken doen opheffen. Bedenk, zoo de Heilige Geest op die wijze Zijne werking in u vertoond heeft, dat Hij dan in u als Zjjnen tempel woont en eeuwighjk zal blijven. Indiende Heilige Geest zoo dit Testament geopend heeft, de heilgoederen u geschonken, het heiligdom en de schatkameren van hefc duurachtig goed u ontsloten heeft, dan is Hij ook zelf een