Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man versierd is. Niemand zou daar meer zeggen: „Ik ben ziek," want hunne zonden zijn vergeven, en God zelf zal de tranen van hunne oogen afwisschen. En na de voleinding der eeuwen zullen al de gezaligden die gezuiverde wereld bewonderen, niet alleen als een toonbeeld van macht en wijsheid, gelijk .een nooit gevallen menschdom haar besehouwd en geroemd zou hebben, maar ook als eene wereld, waar Gods mensch geworden Zoon, de zoen der menschheid, een geruimen tijd verkeerde; waar Hij een vloek geweest is en als een worm heeft gekropen. Die gedachte zal daar aan elke beschouwing gloed en leven bijzetten. Welk eene winst voor den Christen! De verrukkingen, de genoegens der zalige bewandelaars van die gezuiverde aarde zullen ongetwijfeld toenemen bij herinneringen als deze: hier heb ik gewoond; daar heeft God mij opgezocht; ginds heb ik mijzelven en Christus leeren kennen; hier liggen mijne tranen, mijne gebeden, mijne geloften; daar staan de voetstappen van mijn geloofswandel; ginds stonden mijne Ebenhaezers, mijne Bethels en Pniëls; op dezen grond boog ik tienduizendmaal mijne knieën voor den troon; in dit strijdperk — nu géén strijdperk meer! — hief ik duizendmaal mijne betraande oogen naar Boven op; in één woord: wat al zoete herinneringen, die een hemel scheppen in het hart! En dat alles, door tusschenkomst van de genade, op den wortel van Adams eerste zonde gegroeid.

Vervolgens richtte de predikant meer in het bizonder het woord tot de stillen in dén lande, die door de menschen niet of nauwelijks worden opgemerkt en als 't ware in een hoek zitten, terwijl er zooveel anderen zijn, die u overtreffen in het redeneeren over Goddelijke zaken; die hooge dingen bespreken en altijd met ingenomenheid van zichzelf gewagen. Zij loopen met Gods Woord te koop, maar zij missen dien verborgen omgang met God, waarin gij, o, verlosten! vrijgekochten des Heeren! u moogt verheugen. Al wordt gij hier veracht en miskend door zoovelen, — geen nood! Gij zult den Koning

Sluiten