Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betere wereld hem opent. Als dan vleesch en hart bezwijken, dan juicht zijne ziel, want de dood is voor hem een slaap en eene bevrg'ding van den last, hier zoo dikwijls te torsen; eene verkwikkelijke rust na afmattende bezigheden. Niunog vermoeienis, — dan rust. Nü nog zaaien, — dan oogsten. Nü nog in de schemering den weg bewandelen, — dan in het eeuwig licht. Nü nog uitwonen van den Heere, — dan samenzijn met Jezus en op het nauwst aan Hem verbonden, onzen Vriend en Broeder

Ik breng vele slapelooze nachten door, en ik denk weieens: hoe houdt mijn zwak lichaam het nog zoolang uit! Maar o! er is in de stilte van den nacht, als de slaap van mijne oogen wijkt en de voortgaande trage uren zich schijnen te verdubbelen, zooveel gewichtigs voor mg' te overdenken. Dan dank ik den Heere, dat Hij mij zoo in de stilte zulk eene schoone gelegenheid schenken wil om over mgn afgelegd levenspad na te denken zonder te worden gestoord. Dan zijn de slapelooze nachten mij niet verdrietig, maar het zg'n voor mg heilige uren van omgang met mijzelve en met den Heere. Zij brengen mij dikwijls zegeningen van allerlei aard, als mijn geest aan die stille overdenkingen is overgegeven en den weg overziet, op welken de Heere mij geleid heeft. Want och! het gebeurt weieens, dat de moed mij ontzinkt, wanneer ik denk aan al de smarten en bezwaren, die mij drukken. Maar dan verdwijnt elke vrees; ik word bemoedigd en versterkt, als ik een blik mag slaan op het verledene, dat de Heere het met mij zoo boven verdiensten, boven bidden en denken heeft wèl gemaakt; hoe gelukkig Zg'ne Vaderhand mij tot hiertoe geleid, dikwijls zoo wonderbaar bewaard en uitgered heeft, ja, hoe groote genade Hij mij vaak in duizenden gevallen heeft bewezen. Dan vervult ootmoed en dankbaarheid mijn hart, en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal mijn hart en zinnen Joewaren in Christus Jezus.

Zie, wanneer zulke slapelooze nachten het gevolg zg'n van

Sluiten