Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwendsels komt hij, onder den schijn van wat goeds, aandragen, om de ziel van Koning Jezus af te houden. De Heere zegt: „Roep Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uit helpen, en gij zult Mij eeren." Maar dat danken en bidden, hoe gebrekkig ook, is alleen uit Hem, want uit onszelven zijn wij niet bekwaam tot eenig goed, doch integendeel geneigd tot alle kwaad. En wanneer wij hiervan overtuigd zijn niet alleen, maar het ook hartgrondig voor Hem mogen belijden, dan zullen wij, al dankend, een tienvoudig genot hebben van onze redding uit nood en gevaar. Dan zal de Heere lust, licht en vermogen schenken om Hem te eeren, en als wij nu maar alles in Zijne handen kunnen leggen, dan zullen wij ook niets verliezen, en geen instrument, dat tegen ons wordt bereid, zal gelukken.

Wanneer gij uwen afgelegden levensweg nog eens in gedachten bewandelt, dan moet gij met mij uitroepen: „God regeert!"

Hij bestuurde uwe lotgevallen van uwe wieg af tot op dezen oogenblik toe; Hij deed u ter bestemder tijd het tranendal al weenend intreden en heeft u tot op den huidigen dag getrouw behoed. Zijn alziend oog sloeg u overal en ten allen tijde gade, en Hij telde uwe treden. Hoe menigmaal heeft Zijne almachtige hand u wellicht reeds uit ontelbare gevaren gered! Hoeveel proeven van een meêdoogend opzicht en liefderijke beschikkingen ten uwen behoeve hebt gij reeds mogen ondervinden! Vielen er duizenden aan uwe zijde, — gij moogt nog ademen; het heden der genade is nog uw deel. Uwe afgelegde levensbaan zal misschien ook wel bezaaid zijn met achtbare gedenkteekenen van 's Heeren trouw, van eene nooge Godsregeering, en hoe menigmaal zult ge misschien, bij het vernemen van ongedachte uitkomsten, met tranen in de oogen hebben uitgeroepen: „God regeert!" — Wie dat gelooven mag, die maakt evenmin zorgen als plannen voor den morgen.

Sluiten