Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor God. Ik heb niets in te brengen dan zonden zonder tal, en nu zegt de Heere: „ Vrees niet, gij worrake Jakobs! Ik helpe u, en uw Verlosser is de Heilige Israels." — Welk eene zwakheid, nietswaardigheid en onbeduidendheid! En evenwel houdt deze hulpelooze, kruipende worm Gods gedachten , bezig; hij geniet Zijne deelneming en heeft de verzekering van Zijne almachtige hulp.

De herinneringen aan het afsterven van mijn geliefd, onvergetelijk kind hebben veroorzaakt, dat ik mij deze week nog veel treuriger gevoel dan anders. In den afgeloopen nacht was het juist een jaar geleden, dat wij scheiden moesten, en nog hoor ik het haar zeggen, dat zij den Heere Jezus liever had dan mij, — hare moeder! Ik moest uitroepen; „O, Heere! welk eene beschaming in deze oogenblikken voor mij! Ik kan het nu niet zeggen wat zij daar getuigt. Ik ben nog niet eenswillend, maar och! maak het mij dan!" — Zij heeft, voor zoover ik het kon verstaan, voor hare moeder nog gebeden. In de laatste oogenblikken van haar leven overviel haar de vijand, maar nadat zij driemaal tot haren God had geroepen, zag ik tot mijne vreugde, dat hij week. Want de Satan staat gereed, als er eene ziel tot de hemelpoort genad°rd is. Hij weet, dat hem dan slechts weinig tijd meer ov olijft, en daarom spant hij met grimmigheid nog eens al zg'ne krachten in. Ik zeg: „Satan week!" Want dit riep zij uit, en het waren hare laatste woorden:

De Heer' is recht in al Zg'n weg en werk,

Zg'n goedheid kent door 't gansch heelal geen perk;

Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht,

Hg troost het hart, dat schreiend tot hem vlucht.

Dit was de troost op haar roepen uit de benauwdheid. O! toen mocht ik voor mgn stervend kind nog een stamelend gebed opzenden, wat ik geheel mgn leven, zoolang zij er geweest is, heb mogen doen, maar nooit ernstiger dan in

Sluiten