Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortgaan! Eene goudmijn is de Heilige Schrift, en hoe dieper men graaft, hoe meer men vindt.

Ziet ge op de grootheid uwer zonden?

Ziet ge op de zwaarte uwer schuld? Bij Jezus' kruis wordt vreê gevonden, —

Hij heeft de gansche Wet vervuld. Welzalig hij, die mag gelooven,

Dat Jezus voor hem heeft voldaan. Die slaat blijmoedig 't oog naar Boven,

En zal eens d'eeuwige vreugd ingaan.

Wat al teerkost ontvang ik, door middel van mijn geliefden Evangeliedienaar, uit de hand des Heeren. Gisterenavond sprak de waardige man over de woorden: „Zeg den kinderen Israels, dat zij voorttrekken." — Bij het licht van Gods genade en den Heiligen Geest werd mij mgn afgelegd levenspad weêr zoo klaar en duidelijk voor oogen gesteld. Ik werd er in teruggeleid hoe ik, door hoogmoed over ontvangen genade, van mijn zesentwintigste tot mijn vierendertigste jaar als 't ware door een heir van duivelen ben omringd geweest. Mijne toekomst was als die van een blinde, die op den middag rondtast. Ja, ik was als in een doolhof; ik kon terug noch vooruit; mijn weg was toegesloten. Ik had de onstuimige Roode Zee vóór mij, en Farao zat mij op de hielen. Hoe leefde ik toen als in een pijnlijk onvermogen om te beslissen wat het beste was. Wat was ik wankelmoedig onder mgne angstvallige en besluitelooze gedachten. En nu mocht ik gisterenavond weêr moed scheppen en zeer worden vertroost, want ik hoorde weêr bij vernieuwing, dat ik het onwaardig voorwerp van Gods gedachten was en Hij de Leidsman der blinden is.

„Zeg, dat zij voorttrekken." — Welk een majestueus gezegde ! In die beslissende ure van moeilijkheid en beproeving, —

Sluiten