Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men is nooit geruster dan wanneer men alles in Gods handen . mag leggen en daarbij gelooven, dat het aan de beste handenis toevertrouwd. Dezelfde alvermogende hand, die de sterren leidt op hare banen, bestuurt.ook de gangen van ieder menschenkind op den weg van dit wisselend leven. Hetzelfde oogr dat ieder stipje in 't heelal gadeslaat, waakt ook over u, om al uwe behoeften te vervullen en in al uwe nooden te voorzien. Als gij het oog gevestigd houdt op den Heere, op Hem,, die ons aller lot regelt, dan hebt gij ook niets te vreezen. Alle dingen zullen dan medewerken om uw waar en duurzaam geluk te bevorderen, al schijnen ze dan ook tégen u en met uwe belangen in strijd. Zonder Zijnen wil zal er u ook geen haar van het hoofd vallen. O! mocht gij het niet slechts met de lippen, maar ook met uwe gansche ziel den dichter kunnen nazeggen: ,'kZal dan gedurig bij U zijn. Gij hebt mijne rechterhand gevat!" — Aan Hem dus alles voor tijd eeuwigheid aanbevolen en opgedragen! Dan' zult ge door genot en gemis, door voor- en tegenspoed, in gezondheid en krankte, ja, in eiken weg, dien de Heere voor u kiest, geleid worden naar het land uwer eeuwige bestemming. Uwe volmaking, uwe gelukzaligheid, ziedaar het heerlijk, het geheel éénig doel van alles, wat Hij naar Zijn gemaakt bestek ten uitvoer brengt. O! vlucht tot Hem als een uitgekleede en naakte zondaar. Grijp door het geloof de gerechtigheid van Christus aan , — dat is God verheerlijken. Dan zal Hij u leiden naar Zijnen raad; dan zal Hij u opvoeden voor een beter leven, een leven in het eeuwig Vaderhuis, zonder kommer en zonder zonde. Die lieve Heiland, ja, Hij stemme zelf uw hart tot die erkentelijke en ootmoedige gezindheid! Ken den Heere niet slechts in al uwe wegen, maar dank en verheerlijk Hem ook. Aanbid Zijne wijsheid en liefde in alles, wat Hij voor en aan u doet. En al wat Hij doet, - dat is vaderlijk, hetzij Hij Zijne lamp doet schijnen op uw pad en u dagen schenkt, waarin levensvreugd uw deel is, hetzij Hij alles duister maakt rondom u en angst en vreeze

Sluiten