Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten allen tijde, d. i. zoo lang de menschen als volken ver eenigd geleefd hebben, bestond de natuurlijke uitweg, ter beperking van de steeds toenemende vermeerdering van het menschenaantal, in de bestrijding der toename van nieuwgeborenen. De maatregelen daarbij golden vooral de vrouwelgke kinderen, die, voor de toekomst, in de onvermijdelijke oorlogen tusschen de verschillende volksstammen, als de zwakkeren, uitgesloten bleven. De gebruikelijke middelen ter bestrijding van te sterke vermenigvuldiging waren vanaf de vroegste tijden en overal, uitzetting of moord der pasgeborenen, die niet in staat waren zich zeiven te helpen en daarom ten ondergang gedoemd waren. Soms werd ook dc nog in ontwikkeling zijnde, intrauterine, vrucht met daarvoor bestemde middelen (abortiva), afgedreven (abortus procuratio). Het voorkomen der ontvangenis (conceptie) van de vrouw door voorbehoedmiddelen bij de uitoefening van den bijslaap (cohabitatie), was wel geheel onbekend. Hoogstens werd met dat doel, het uitwerpen van het zaad (sperma) door de vrouw, onmiddellijk na den coitus, in practijk gebracht.

De behandeling van het vraagstuk van de beperking van het kmderenaantal willen wij hier voor de Lezers en Lezeressen van ons boekje, gemakkelijkheidshalve, in twee afdeehngen splitsen, waarvan de eerste, het algemeen gedeelte, meer m het bizonder zal handelen over de historische ontwikkekehng dier beperking vooral ook gedurende de laatste eeuw. Wij willen daarbij het pro en contra van het voorkomen der conceptie beschouwen van uit een volkshuishoudkundig en een maatschappelijk standpunt, om ten slotte met klem te wijzen op zijne heifeame werking waar, in het huwelijk, het wee en ach der vrouw, der zorgvolle moeder vooral, met kracht bestreden kunnen en moeten worden. In aansluiting daaraan zullen wij doen zien, wie der beide echtgenooten aanleiding

Sluiten