Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lating van het celibaat. Een niet aan een huwelijk gebonden sexueele omgang en kindermoord, dragen het hunne er toe bij de bevolking in evenwicht te houden met de voor haar ten dienste staande voedingsmiddelen, gelijk dit b. v. het geval is in Fore, in Nieuw-Güinea, waar tusschen twee, uitsluitend door mannen bewoonde dorpen, een alleen door vrouwen bewoond dorp gelegen is, dat de naburige mannen eiken avond bezoeken, ten einde zich daar voor den nacht, naar lust, eene vrouw te kiezen, die den volgenden morgen in dit publiek vrouwengebied achterblijft.

Slaat men verder het oog op de halfbeschaafde volken, die voor tweeduizend jaren noordelijk Europa bewoonden, alleen van jacht en veeteelt leefden en door de Romeinen bestendig overvallen en eindelijk geheel ten onder gebracht werden, en waartoe ook gerekend moeten worden de uit Midden-Azië periodiek invallende volksstammen, dan moeten deze verschuivingen vanuit de oorspronkelijke woonplaatsen, verklaard worden uit de steeds toenemende vermeerdering dier stammen, bij ontoereikend voedsel in eigen vaderland, waardoor zij, als altimam refagiam, overgingen tot landverhuizing en veroveringstochten. In de hierdoor ontstane oorlogen gingen dan, zoowel van de overwinnaars, als van de overwonnenen, groote getallen ten onder. Volgens de overleveringen uit die veroveringstochten werden de overwonnenen, dus ook de vrouwen en kinderen, mêedoogenloos, bijna algeheel verdelgd.

/Hoewel verder bij de mohamedaansche volken de veelwijverij (polygamie, polygynie) door den koran voorgeschreven is, leven zij voor het grootste gedeelte zoo armoedig en behoeftig, dat hun bevolkingscijfer niet alleen in den loop der eeuwen niet verhoogd, doch integendeel aanmerkelijk gedaald is. Zoo heerscht b. v. in Arabië onder de bevolking, groote armoede, zoodat haar voortbestaan alleen verklaring vindt in hare uitermate geringe behoeften. In deze landen — vooral ook bij de volksstammen, die om de Roode Zee wonen — en die van oostelijk Afrika, geschieden, ter voorkoming der conceptie, verschillende manipulatiën, als: de castratie der knapen, het ringen van het geslachtsorgaan der

Sluiten